Kết quả tìm kiếm

  1. A

    GÓC CHIA SẺ

    Giá trị của mỗi con người là do họ quyết định chứ không nằm ở cái miệng của thiên hạ đánh giá, tôi cũng không biết công việc tôi đang làm có được xem là nghề hay không?Sao lắm sợ sự dè biểu từ người bên ngoài, lắm lúc là sự khinh bỉ và những câu nói thô tục từ khách hàng. May mắn mỗi ngày có khi...
Top